zondag, mei 28, 2017

 

Deze disclaimer en voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen van RetailPromotie, Vanharte.nl en Kadofeest.nl, op het internet en in druk.
1.  Ondanks de zorg die door Vanharte.nl aan de correcte invoer van de gegevens besteedt, kan Vanharte.nl niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens.
2. Voor informatie die door de gebruikers of door derden wordt aangeleverd en/of ingevoerd is Vanharte.nl niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid, actualiteit van deze informatie.
3. De gebruiker/advertreerder op Vanharte.nl is verantwoordelijk het foto- en tekstmateriaal, en mag door het aanleveren van deze informatie dan wel het plaatsen van deze informatie geen inbreuk maken op de rechten van derden. Indien er voor het publiceren van de informatie beperkende voorwaarden krachtens de eigenaar gelden is de verstrekker van de informatie verplicht hiervan RetailPromotie/Vanharte.nl in kennis te stellen. De verstrekker van de informatie vrijwaart RetailPromotie in deze van elke vorm van aansprakelijkheid. Mocht u materiaal op de site ontdekken waarvan u denkt dat deze inbreuk maakt op rechten van derden dan vragen wij u dit ons direct te melden zodat wij hiertegen maatregelen kunnen ondernemen.
4. Bezoekers en/of gebruikers van Vanharte.nl online en in druk, kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Vanharte.nl aangeboden informatie, prijzen of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.
5. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met de winkel of degene die de producten aanbiedt. Vanharte.nl/Retailpromotie of een van haar werkmaatschappijen is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Vanharte.nl.
6. Indien enig persoon en/of instelling bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn en/of haar informatie of afbeeldingen in Vanharte.nl vragen wij u direct contact op te nemen met Vanharte.nl. De betreffende informatie zal dan, na ontvangst van het bezwaar, onmiddellijk van de website worden verwijderd.
7. Indien door fouten van Vanharte.nl/RetailPromotie schade ontstaat zal de schadeloosstelling nimmer uit kunnen gaan boven de kosten die gemoeid zijn met de betreffende dienst.
8. Alle informatie binnen de site van Vanharte.nl valt onder het auteursrecht. Het is daarom niet toegestaan deze gegevens zonder toestemming geheel of ten dele over te nemen en op andere wijze te publiceren.
9. Vanharte.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen door derden geplaatste informatie te verwijderen indien die in strijd is met de 'spelregels' voor het plaatsen van die informatie, de openbare orde en/of goede zeden.
10. Alle gebruikers van Vanharte.nl worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden.
11. RetailPromotie hanteert een betaaltermijn van 30 dagen. Indien niet binnen deze termijn wordt betaald behoudt RetailPromotie zich het recht voor de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle kosten hiervan komen voor rekening van de opdrachtgever.
12. Minder- en meerwerk wordt enkel middels schriftelijke opdrachtbevestiging vastgelegd.
13. Aan het aanmaken van een account zijn geen kosten verbonden. Voor elke vermelding in het Vanharte Register geldt een prijs van 25 euro per jaar (excl. btw).

© 2013 Vanharte.nl Alle rechten voorbehouden

Onderwerpen

Feestdagen

Laatste aanvullingen